January, 2012

Ponentes invitados en Dereito das migracións

Sunday, January 22nd, 2012

Durante o mes de xaneiro desenvolvéronse na Facultade de Socioloxía da Coruña as aulas da asignatura “Dereito das migracións“, que, coordinada polo ECRIM, está integrada no Máster Oficial en Migracións Internacionais da Universidade da Coruña, que coordina o ESOMI da Facultade de Socioloxía.

No marco desa asignatura, o ECRIM convidou a diversos ponentes, coa intención de enriquecer a perspectiva, tanto teórica como práctica, de plantexamento da materia.

Adama Sow

Adama Sow

En primeiro lugar, o 14 de xaneiro contouse coa intervención de Adama Sow, integrante da Asociación sen Papeis da Coruña. A intervención de Adama Sow centrouse na situación presente dos migrantes irregulares, tanto na Coruña como noutros lugares do Estado, con especial atención ás fronteiras interiores que impiden ou dificultan o acceso destas persoas a bens, servizos e dereitos básicos.

Miguel Fernández

Miguel Fernández

O día 19 de xaneiro a asignatura contou coa intervención de Miguel Fernández Blanco, portavoz do Foro Galego de Inmigración. Na súa ponencia, Miguel Fernández analisou a situación dos migrantes, tanto regulares como irregulares, en Galiza. En tanto que representante das ducias de asociacións de migrantes existentes na comunidade, Miguel Fernández salientou a pluralidade das persoas e dos grupos migrantes, así como os principais problemas que experimentan no momento presente para gozar plenamente dos seus dereitos.

Marco Aparicio

Marco Aparicio

Por último, o 20 de xaneiro produciuse a intervención de Marco Aparicio Wilhelmi, profesor de Dereito constitucional da Universitat de Girona. Na súa ponencia, Marco Aparicio presentou a interpretación que dos dereitos das persoas migrantes fai o Tribunal Constitucional, así como as eivas e inconsistencias deste plantexamento, que sustenta o esquema normativo que establece na materia a Lei de Estranxeiría. Asemade, Marco Aparicio analisou o papel que o Dereito cumpre na perpetuación da desigualdade e da exclusión das persoas migrantes.

Derecho penal de la empresa: Clases de la Dra. Teresa Manso en el Master de Asesoramento Xurídico Empresarial

Sunday, January 15th, 2012

Teresa Manso

Teresa Manso

El día 13 de enero la Dra. Teresa Manso Porto, directora del Referat para España del Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, de Freiburg i.Br. (Alemania), ha ofrecido una sesión de clases sobre “Derecho penal de la empresa” en la Facultad de Derecho de A Coruña. De este modo, la Dra. Manso Porto, invitada por el ECRIM, se ha incorporado en este curso 2011-2012 al plantel de profesores extranjeros del Master de Asesoramento Xurídico Empresarial (MAXE), Máster Oficial de la Universidad de A Coruña, participando en el módulo de “Ilícitos empresariales”.

En su intervención, la Dra. Manso Porto analizó la responsabilidad penal tanto de la persona física (responsabilidad del superior jerárquico por hechos cometidos por subordinados, responsabilidad del administrador en los delitos especiales, responsabilidad en decisiones colegiadas) como de la persona jurídica. A estos efectos, expuso el nuevo modelo de imputación, vinculado al hecho activo u omisivo de una persona física, con los problemas que potencialmente plantea su aplicación práctica, y buscando una interpretación sistemática que salvaguarde, también para las personas jurídicas, el principio de personalidad de la responsabilidad penal.